fbpx
STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại
1 Khách san thảo nguyên Tổ 3 TT

Yên Minh

02193852297

 

2 Khách sạn Kiên Thảo Xóm bản ké  TTYM 0977231593

 

3 Khách sạn Nà Mạ Tổ 2 TTYM 01684676955

 

4 Khách sạn 88 Tổ 7 TTYM 0961414688

 

5 Khách sạn Phương Đông Tổ 5 TTYM 0335161288

 

6 Khách sạn Bảy Vuông Xóm nà Pom TTYM 0363134640

 

7 Nhà nghỉ Quang Huy Tổ 6 TTYM 0948900005

 

8 Nhà nghỉ Kim Tinh Tổ 5 TTYM 0974793925

 

9 Nhà nghỉ Phương Mam Tổ 5 TTYM 0979682319

 

10 Nhà nghỉ Bình Minh Tổ 6 TTYM 0916844124

 

11 Nhà nghỉ Yên Minh Tổ 5 TTYM 0979682322

 

12 Nhà nghỉ Thanh Thảo Tổ 7 TTYM 0379600553

 

13 Nhà nghỉ Thiên Sơn Tổ 2 TTYM 0968240593

 

14 Nhà nghỉ Cao Nguyên Tổ 3 TTYM 0982348008

 

15 Nhà nghỉ Bình An Tổ 5 TTYM 0942910418

 

 

16

 

Nhà nghỉ trọ Thanh Bình

 

Tổ 8 TTYM

 

01656648069

 

17 NHÀ NGHỈ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Cốc pảng Du Già 0852288316
18 QT Du Già Cốc pảng Du Già 0357720252
19 QT Du Già Cốc pảng Du Già 0335659817
20 Du Già Homestay Cốc pảng Du Già 0338992785
21 Tâm Family Homestay Cốc pảng Du Già 0352744232
22 HomestayWaterfall Cốc pả Du Già ng

 

0842892337
23 HO STEL DU GIABACKPCKERHOSTEL Cốc pảng Du Già

 

0912849915
24 BB HOMESTAY Cốc pảng Du Già

 

0349871737
25 MUONGTRAHOMESTAY Cốc pảng Du Già 0984325403
26 Hà Anh Nà Mạ TTYM 0362361985
27 Cường năng Nà Mạ TTYM  

0917506743

28  

Bong Bang 1 + Bống Bang 2

 

Nà Mạ TTYM

 

0982801983

29 HOMESTAYLITTLENHO  

Nà Mạ TTYM

0988549571
30 Tượng Lưu  

Nà Mạ TTYM

0335448489

KHÁCH SẠN khác