fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Mèo Vạc

1 Nhà hàng Mai Đào Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0969 669 456
2 Hà Lương Phở Tráng Kìm Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0339 786 459
3 Lẩu Nướng Không Khói Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0975 209 860
4 Cơm Bình Dân Trường Hạnh Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0945 835 028
9 Nhà Hàng Sơn Cơm Rang Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0965 524 990
10 Sơn Cơm Rang Cơ Sở 2 Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0966 352 782
11 Nhà Hàng Mây Cồ Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0969 551 919
12 Quán Nhà Sàn Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0969 021 994
13 Nhà Hàng Triển Vụ Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0832 802 579
14 Nhà Hàng Tề Gia Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0972 491 405
15 Phở Bò Nam Định Thành Trung Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0978 627 997
17  Hòa Lan Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 083 8278 131
18 Nhà Hàng Hạch Phúc Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0843 099 199
24 Tiến Học Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0219 221 5490
25 Minh Vương Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0356 881 111
28 Ngọc Lan Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 09640 10 077
29 Hương Hán Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0962 609835
33 Quán Hạnh Lèng Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0326 510 338
35 Po Me Quán Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0987 546 988
36 Tới Bến Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0338 503 226
37 Nhà hàng 68 Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0943 389 558
38 Hải Dũng Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0338 645 656
39 Nhà hàng 138 Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0962 219 991
40 Hòa Dinh Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0378 423 680
41 Đu Đủ Quán Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0817 177 345
42 Nhà hàng ăn uống Mr Hùng Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0372 281986
43  Nhà hàng Toàn Phương Xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0966 831 811
45 Lù Thị Sen Xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0336 511 888
46 Ma Thị Dua Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 967 948 685
47 Già Thị Máy Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 944 447 815
48 Vàng Mí Hải Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 984 636 969
49 Sùng Thị Mỵ Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0941 093 321
50 Sùng Mỹ Yên Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0941 093 321
51 Hầu Văn Bảo Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0862 660 009
52 Hầu Thị Hoa Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0862 660 009
53 Hồng Mí Sinh Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0862 660 009
54 Vừ Thanh Tý Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 395 412 302
55 Vừ Mí Kỷ Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 916 489 744
56 Lầu Mí Phềnh Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 983 684 424
57 Vàng Thị Và Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 913 322 863
58 Sùng Mí Tro Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 975 908 231
59 Vừ Mai Thu Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 387 242 363
60 Đào Thị Sinh Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0386242364
61 Sùng Mí Xá Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0386 242 363
62 Mua Mí Mua Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0386 242 363
63 Vàng Mí Sò Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0386 242 363
64 Vừ Thị Mỷ Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 816 756 887
65 Vàng Mí Trạ Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 982 197 486
66 Mua Thị Cáy Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 328297227
67 Vàng Thị Chợ Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0969884669
68 Cử Mí Giàng Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0949635169
69 Thào Mí Chá Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0949635169
70 Hùng Kim Diệu Lan Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0949635169
71 Thò Mí Pó Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0916548423

Nhà hàng khác