fbpx
Tin tức

HÀ GIANG SẴN SÀNG CHO HỘI NGHỊ VĂN HÓA NĂM 2023

Ngày 28/10 tới đây, Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị văn hóa năm 2023. Hiện công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút cho Hội nghị được đánh giá là rất quan trọng trong phát triển văn hóa, con người Hà Giang.

Thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa. Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới và hội nhập, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chỉ rõ một trong năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: “Tập trung phát triển văn hóa xã hội, nâng cao dân trí đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống y tế”.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc  năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hà Giang, cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về lĩnh vực văn hóa, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Qua đó nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Hà Giang được bảo tồn, phát triển, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại vừa tiếp tục được kế thừa và phát triển. Con người Hà Giang ngày càng phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ thông tin, mạng xã hội và hội nhập quốc tế, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi phải có sự nhận diện, đánh giá một cách khách quan, toàn diện để từ đó đề ra những chủ trương, định hướng, hoạch định những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp đối với lĩnh vực quan trọng này.

Với những vấn đề đặt ra như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiến hành tổ chức ‘‘Hội nghị văn hóa năm 2023” vào ngày 28/10/2023 tới đây. Đây là một hội nghị rất quan trọng nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong thời gian qua, nhất là kết quả triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về văn hóa, đồng thời đề ra những định hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

 

Từ khi triển khai kế hoạch 412-KH/TU ngày 17/7/2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về  tổ chức Hội nghị văn hóa năm 2023 được ban hành, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được tổng số 51 bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa ở Trung ương và các nghệ nhân dân gian, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh… Các bài viết đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục, như: Giải pháp để phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong thời gian tới; giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và các di sản văn hóa trên địa bàn; nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững Hà Giang giai đoạn tiếp theo; nhiệm vụ phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang thời kỳ hội nhập…

Những ý kiến tâm huyết của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nghệ nhân dân gian, các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, quản lý văn hóa, các đơn vị sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật sẽ là cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đánh giá, nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong những năm tiếp theo, Hội nghị văn hóa năm 2023 sẽ là sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt. Văn hóa tỉnh Hà Giang sẽ thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Thị Hoài

Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

☎️Liên hệ đặt tour và đặt vé máy bay

Trung tâm TTXTDL Hà Giang

Số 200 Trần Phú, TP Hà Giang

Hotline: 1900561276

🪩Website: discoverhagiang.com

✈️Đặt vé máy bay: ubuk.com